Kassaregister – att ha eller inte ha?

Den som i närings­verksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betal­ning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister enligt 39 kap. 4 § skatte­förfarande­lagen (2011:1244), SFL. Enligt 39 kap. 5 § första stycket SFL finns flera undantag från denna dokumenta­tions­skyldighet. Enligt punkt 1 gäller undantag från kassa­register­kravet den som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Enligt 39 kap. 5 § andra stycket SFL ska vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfatt­ning det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Skatteverkets allmänna råd säger;

Med försäljning i obetydlig omfattning bör avses försäljning inklusive mervärdesskatt som för en period av tolv månader normalt uppgår till högst fyra pris­ba­sbelopp.

Med försäljning i obetydlig omfattning bör även avses för­säljning som sker i rena undantagsfall i ett företag och som är av liten omfattning i förhållande till före­tagets om­sätt­ning. Försälj­ning som sker fler än tolv dagar per år eller överstiger två pro­cent av före­tagets omsättning bör normalt inte anses utgöra för­sälj­ning i obetydlig omfattning.

Prisbasbeloppet för inkomstår 2014 uppgår till 44 400 kr

Läs mer här (hos Skatteverket om kassaregister).

Annonser