Betalningsvillkor 100 dagar?

Betalningsvillkor mellan näringsidkare avtalas mellan parterna. Det kan t ex vara 0 dagar, 10 dagar eller 30 dagar. Kan det också vara 100 dagar?

Räntelagen.

1 § …. Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat…

I lagen finns dock bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan och om betalningsvillkor som är utan verkan eller som har verkan endast om borgenären uttryckligen har godkänt villkoret…..

2 a § En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas.

Ett betalningsvillkor är utan verkan mot borgenären i den mån det inskränker borgenärens rätt till betalning enligt första stycket. I ett förhållande mellan näringsidkare får dock betalningen ske senare, om borgenären uttryckligen har godkänt detta.

 

En borgenär är en fordringsägare  – den som lånar ut pengarna. En gäldenär är den som har skulden – låntagare är ett annat ord för att beskriva personen här. En borgensman är en person som lovat att stå för någons skuld, i den händelse denne inte kan betala själv.

Borgensmannen går i gäldenärens, låntagarens, ställe in och betalar skulden till borgenären när gäldenären inte kan.