Kontrolluppgifter och Fora-rapportering senast 31 januari

Ja, nu i dagarna är det den sista dagen att inge kontrolluppgifter till Skatteverket för det gångna årets löner. Det är också den sista dagen att rapportera löner till FORA, för försäkringar, mm. När en fristående konsult används för lönehantering är det viktigt att denne återrapporterar i god tid till t ex ekonomiavdelningen, den som gör bokslut & avstämningar, mm. Uppgifter, belopp, mm, behövs i olika verksamhetsgrenar. Vi lever inte i enskilda världar, även om vi gör olika uppgifter. 🙂

Återrapporteringen är viktig för oss.

Titta gärna in på vår fb-sida.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Vi söker just nu revisor för samarbete

Vi söker just nu en kvalificerad – godkänd eller auktoriserad – revisor för samarbete. Du skall ha plats för fler kunder, inte syssla med redovisning och intresserad av att delta i vårt nätverk.

Hör av dig!

Vi söker också samarbeten t ex med;

  • tryckeri
  • hr-konsult
  • lönekonsult
  • försäkringsmäklare
  • förlag
  • möbelföretag
  • fordonsförsäljning (mc, personbil, lastbilar, mm)
  • bilpool

… med kontor eller kontaktperson i Stockholm.

Hämta företagsinformation om moms & f-skatt hos Skatteverket

Har företaget F-skatt?

När du köper tjänster från ett företag bör du alltid kontrollera att företaget är godkänt för F-skatt. Om företaget inte är godkänt för F-skatt är du skyldig att göra skatteavdrag. Om företaget är en fysisk person måste du även betala arbetsgivaravgifter.

Är företaget registrerat för moms?

Företag som säljer momspliktiga varor och tjänster till privatpersoner och företag i Sverige ska vara momsregistrerade och ta ut moms. Du som kund kan bli drabbad om företaget inte är momsregistrerat men borde vara det, och om momsen saknas på fakturan.

Är företaget registrerat som arbetsgivare?

Företag som betalar ut lön ska vara registrerade som arbetsgivare. En enskild firma måste vara registrerad som arbetsgivare om företagaren betalar ut lön till någon annan än sig själv. Om du ska ta anställning på ett företag som inte är registrerat som arbetsgivare, riskerar du att skatt och arbetsgivaravgifter inte betalas in korrekt.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Höjda förseningsavgifter hos Skatteverket fr 1/1 2016

Höjda förseningsavgifter för momsdeklarationer och periodiska sammanställningar

Förseningsavgifterna för momsdeklarationer och periodiska sammanställningar höjdes per den 1/1 2016. Om en momsdeklaration lämnas för sent är förseningsavgiften 625 kr. Om en periodisk sammanställning lämnas för sent är förseningsavgiften 1 250 kr.

De nya förseningsavgifterna gäller momsdeklarationer och periodiska sammanställningar som ska lämnas efter den 1 januari 2016.

Har du koll på vem som drar i spakarna?

Vid beslut om ny ekonomikonsult, kassör eller ekonomiansvarig/ekonomichef i ett företag eller en förning behöver t ex följande saker begrundas;

Firmateckning. Vem/vilka tecknar firman i företaget eller föreningen? Är det en ensam firmatecknare, är det två i förening eller är det fler i förening. Finns begränsningar i firmateckningsrätten för någon eller några av dessa firmatecknare? Firmateckningsrätten beslutas normalt av föreningens/företagets styrelse och behöver begrundas särskilt för varje styrelse. Det skall vara praktiskt genomförbart men det skall också vara säkert, alltså förhindra att någon går utanför de ramar och befogenheter man tänkt sig i organisationen.

Bank. Vem gör bankärenden/betalningar? Gör denne person detta med en persons görande eller dubbelkommando, alltså en ensam person utan dubbelkontroll eller två i förening. Två i förening är att föredra, för säkerheten i ekonomihanteringen i företaget/förening. Ekonomen tycker förstås oftast att det är enklast att göra det själv, alltså med en persons görande utan inblandning av annan, men säkerhet kräver dubbla par ögon. Det är mänskligt att fela, men risken för fel och oegentligheter minskar med dubbla par ögon.

Skatteärenden. Firmatecknare undertecknar skattedeklaration, inkomstdeklarationer, mm. Skattedeklarationer, inkomstdeklarationer, mm kan också göras via ombud (digitalt). Dessa behöver registreras hos Skatteverket. Det är särskilt viktigt att observera att tidigare ombud/firmatecknare inte med någon form av automatik försvinner om företaget/föreningen inte ser till att de försvinner. Kontrollera via Skatteverket vilka som har behörigheten för just detta företag/förening, avregistrera de som inte är behöriga och registrera in de som behöver vara behöriga i olika sammanhang. Har du koll på vad som händer i detta när/om en person plötsligt försvinner från företaget?

Behörighet att upprätta skattedeklarationerna bör finnas hos den som gör deklarationerna, behörighet att se deklarationerna och skattekontot bör finnas dels hos den som gör deklarationerna men med fördel också hos styrelsens kassör och hos VD/generalsekreterare. Styrelsen är alltid övergripande ekonomiskt ansvarig och bör försäkra sig om korrektheten genom återkommande uppföljning i olika frågor. Ett särskilt ansvar finns för korrektheten i skattesammanhanget. Detta görs förstås olika i olika företag och i olika föreningar, de har alla olika behov och olika insyn beroende av vilka som finns där och företagets/föreningens historia och framtid.

90-konto/insamlingskontroll. Firmatecknare och styrelse skall omedelbart meddelas till Svensk Insamlingskontroll. De har en blankett på sin hemsida. Ändringen skall åtföljas av bevis på styrelseledamöternas frånvaro av betalningsanmärkningar.

FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). Många större ideella föreningar har 90-konto och är medlemmar i FRII. Båda dessa organisationer har särskilda regelsystem för att transparens och tydlighet i förhållande till externa intressenter, som t ex givare. Det är viktigt att var och en vet vem som sitter på vilken stol. Bl a krävs tydlighet i fråga om roller. Har vi observerat hur tydligheten skall se ut?

Den person som lämnar organisationen behöver tas bort, alltså behörigheter och registreringar, den som kommer behöver läggas till. Firmateckningsrutiner och ekonomirutiner behöver fungera, med rätt hand som drar i spakarna.

Har du koll på vem som drar i spakarna? Har personen koll på de olika stegen? Med stöd av vilka beslut och vilka rutiner sker detta?

Anette Grinde

 

 

Vackra siffror i strikt ordnade led

Betalningsvillkor 100 dagar?

Betalningsvillkor mellan näringsidkare avtalas mellan parterna. Det kan t ex vara 0 dagar, 10 dagar eller 30 dagar. Kan det också vara 100 dagar?

Räntelagen.

1 § …. Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat…

I lagen finns dock bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan och om betalningsvillkor som är utan verkan eller som har verkan endast om borgenären uttryckligen har godkänt villkoret…..

2 a § En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas.

Ett betalningsvillkor är utan verkan mot borgenären i den mån det inskränker borgenärens rätt till betalning enligt första stycket. I ett förhållande mellan näringsidkare får dock betalningen ske senare, om borgenären uttryckligen har godkänt detta.

 

En borgenär är en fordringsägare  – den som lånar ut pengarna. En gäldenär är den som har skulden – låntagare är ett annat ord för att beskriva personen här. En borgensman är en person som lovat att stå för någons skuld, i den händelse denne inte kan betala själv.

Borgensmannen går i gäldenärens, låntagarens, ställe in och betalar skulden till borgenären när gäldenären inte kan.

 

Momsregler, återförsäljare fordon

Nya fordon
På försäljning av nya fordon inom landet läggs 25% moms på nettobeloppet. Räknat baklänges innebär detta att 20% moms ingår i bruttopriset. Full moms, alltså.

Begagnade fordon
Det finns inget momsundantag för begagnade fordon, som gör att bilar, motorcyklar, mm undantas från momsplikt. Begagnade fordon är sålunda en momspliktig vara, men med ett särskilt regelsystem. En fordons-handlare bör särskilt sätta sig in i vinstmarginal-beskattningsreglerna (VMB), reglerna om gemenskapsinterna förvärv (GIF) och de allmänna momsreglerna.

Moms skall betalas vid försäljning av begagnade fordon. Företaget kan välja mellan de allmänna momsreglerna eller vinstmarginalbeskattningsreglerna.

Begagnade fordon – vanliga momsbeskattningsregler.
Genom de allmänna momsreglerna tas 25% (20%) moms ut på försäljningsvarans fulla värde.

Begagnade fordon – vinstmarginalbeskattning (VMB).
Genom VMB-systemet beskattas varan momsmässigt genom att anse att moms ingår med 20% av vinstmarginalen, alltså skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman. Varan är unik, alltså vinstmarginalen beräknas på respektive motorcykel. Kvittning får inte ske mellan de enskilda bilarna, motorcyklarna mm. Vinsten gäller sålunda per unikt fordon. Reglerna om förenklad vinstmarginalbeskattning får inte användas.

Moms anses alltså ingå i vinstmarginalen (20%).

Vid inköp av begagnat fordon.
Konto 1465 – Lager av varor (VMB)- begagnade fordon

Inget avdrag får ske av ingående moms vid anskaffningen med användande av vinstmarginalbeskattning.

Vid försäljning av begagnat fordon.
Beskattningsunderlaget, d v s den momsskattepliktiga intäkten, vid användande av VMB utgörs av vinstmarginalen minus momsen på vinstmarginalen. Vid normal VMB får inte förlust vid försäljning av en viss vara kvittas mot vinst vid försäljning av en annan vara.

Konto 3210 – försäljning VMB – begagnade fordon

För beräkning av utgående moms under perioden omförs konto 3210 till konto 3211 eller 3212 beroende av om försäljningen är positiv eller negativ (ur VMB-hänseende). 20% moms ingår i vinstmarginalen.

Konto 2616 – utgående moms VMB 25%
Konto 3211 – försäljning positiv VMB moms 25%
Konto 3212 – försäljning negativ VMB moms 25%

Notera på fakturan att vinstmarginalbeskattning använts.

Vid försäljningstillfället omförs varan från lager (1465 lager varor VMB) till 4-kontot.

Konto 4211 – sålda varor positiv VMB 25%
Konto 4212 – sålda varor negativ VMB 25%

Vid försäljning av annan persons fordon, alltså ett förmedlingsuppdrag, ägs inte fordonet av återförsäljaren.  Vid försäljning av annan persons fordon erhålles provision. Moms debiteras, ingår i, denna provision.

A..

Konsult för strul i bokföringen?

Jag arbetar som ekonomikonsult, i korta och längre uppdrag.

Jag gillar särskilt struluppdragen, där bokföringen eller ekonomiavdelningen i något mått har havererat (eller bara trillat lite snett). Jag gillar ”städningen”, rutinbyggandet och riktning mot rätt.

Företag som av någon anledning ofta byter folk på ekonomiavdelningen drabbas ofta av luckor vilket i sig kan leda till brister i funktionen. Personalomsättningen kan t ex bero på personkemi, svårigheter i regelsystemen (t ex komplicerade och avvikande skatteregler) eller annat som ger personalen problem och onödig stress. Ja, det kan också bero på rena tillfälligheter, som familjens flytt till annan ort, graviditeter/föräldraledighet, sjukdom, nya arbetserbjudanden, mm.

Företag med hög personalomsättning på ekonomiavdelning är en plats där jag gärna kliver in, i syfte att ”städa”, bygga nytt och försöka lämna över en hållbar funktion till en kvalificerad kraft.

Känner du till – eller har du själv – ett företag som är i tillfälligt behov av en ekonomikonsult medan ni i lugn och ro rekryterar rätt kraft till företaget?

Hör i sådant fall av dig.

A..

 

Ps. Jag har förstås inte bara struluppdrag. Jag har kunder med fantastiskt fina bolag som leds av unika människor med underbar drivkraft i sitt företagande. Företagandet är en fröjd att se och vara i. 

Vackra siffror i strikt ordnade led.