Höjda förseningsavgifter hos Skatteverket fr 1/1 2016

Höjda förseningsavgifter för momsdeklarationer och periodiska sammanställningar

Förseningsavgifterna för momsdeklarationer och periodiska sammanställningar höjdes per den 1/1 2016. Om en momsdeklaration lämnas för sent är förseningsavgiften 625 kr. Om en periodisk sammanställning lämnas för sent är förseningsavgiften 1 250 kr.

De nya förseningsavgifterna gäller momsdeklarationer och periodiska sammanställningar som ska lämnas efter den 1 januari 2016.

Har du koll på vem som drar i spakarna?

Vid beslut om ny ekonomikonsult, kassör eller ekonomiansvarig/ekonomichef i ett företag eller en förning behöver t ex följande saker begrundas;

Firmateckning. Vem/vilka tecknar firman i företaget eller föreningen? Är det en ensam firmatecknare, är det två i förening eller är det fler i förening. Finns begränsningar i firmateckningsrätten för någon eller några av dessa firmatecknare? Firmateckningsrätten beslutas normalt av föreningens/företagets styrelse och behöver begrundas särskilt för varje styrelse. Det skall vara praktiskt genomförbart men det skall också vara säkert, alltså förhindra att någon går utanför de ramar och befogenheter man tänkt sig i organisationen.

Bank. Vem gör bankärenden/betalningar? Gör denne person detta med en persons görande eller dubbelkommando, alltså en ensam person utan dubbelkontroll eller två i förening. Två i förening är att föredra, för säkerheten i ekonomihanteringen i företaget/förening. Ekonomen tycker förstås oftast att det är enklast att göra det själv, alltså med en persons görande utan inblandning av annan, men säkerhet kräver dubbla par ögon. Det är mänskligt att fela, men risken för fel och oegentligheter minskar med dubbla par ögon.

Skatteärenden. Firmatecknare undertecknar skattedeklaration, inkomstdeklarationer, mm. Skattedeklarationer, inkomstdeklarationer, mm kan också göras via ombud (digitalt). Dessa behöver registreras hos Skatteverket. Det är särskilt viktigt att observera att tidigare ombud/firmatecknare inte med någon form av automatik försvinner om företaget/föreningen inte ser till att de försvinner. Kontrollera via Skatteverket vilka som har behörigheten för just detta företag/förening, avregistrera de som inte är behöriga och registrera in de som behöver vara behöriga i olika sammanhang. Har du koll på vad som händer i detta när/om en person plötsligt försvinner från företaget?

Behörighet att upprätta skattedeklarationerna bör finnas hos den som gör deklarationerna, behörighet att se deklarationerna och skattekontot bör finnas dels hos den som gör deklarationerna men med fördel också hos styrelsens kassör och hos VD/generalsekreterare. Styrelsen är alltid övergripande ekonomiskt ansvarig och bör försäkra sig om korrektheten genom återkommande uppföljning i olika frågor. Ett särskilt ansvar finns för korrektheten i skattesammanhanget. Detta görs förstås olika i olika företag och i olika föreningar, de har alla olika behov och olika insyn beroende av vilka som finns där och företagets/föreningens historia och framtid.

90-konto/insamlingskontroll. Firmatecknare och styrelse skall omedelbart meddelas till Svensk Insamlingskontroll. De har en blankett på sin hemsida. Ändringen skall åtföljas av bevis på styrelseledamöternas frånvaro av betalningsanmärkningar.

FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). Många större ideella föreningar har 90-konto och är medlemmar i FRII. Båda dessa organisationer har särskilda regelsystem för att transparens och tydlighet i förhållande till externa intressenter, som t ex givare. Det är viktigt att var och en vet vem som sitter på vilken stol. Bl a krävs tydlighet i fråga om roller. Har vi observerat hur tydligheten skall se ut?

Den person som lämnar organisationen behöver tas bort, alltså behörigheter och registreringar, den som kommer behöver läggas till. Firmateckningsrutiner och ekonomirutiner behöver fungera, med rätt hand som drar i spakarna.

Har du koll på vem som drar i spakarna? Har personen koll på de olika stegen? Med stöd av vilka beslut och vilka rutiner sker detta?

Anette Grinde

 

 

Vackra siffror i strikt ordnade led

Betalningsvillkor 100 dagar?

Betalningsvillkor mellan näringsidkare avtalas mellan parterna. Det kan t ex vara 0 dagar, 10 dagar eller 30 dagar. Kan det också vara 100 dagar?

Räntelagen.

1 § …. Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat…

I lagen finns dock bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan och om betalningsvillkor som är utan verkan eller som har verkan endast om borgenären uttryckligen har godkänt villkoret…..

2 a § En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas.

Ett betalningsvillkor är utan verkan mot borgenären i den mån det inskränker borgenärens rätt till betalning enligt första stycket. I ett förhållande mellan näringsidkare får dock betalningen ske senare, om borgenären uttryckligen har godkänt detta.

 

En borgenär är en fordringsägare  – den som lånar ut pengarna. En gäldenär är den som har skulden – låntagare är ett annat ord för att beskriva personen här. En borgensman är en person som lovat att stå för någons skuld, i den händelse denne inte kan betala själv.

Borgensmannen går i gäldenärens, låntagarens, ställe in och betalar skulden till borgenären när gäldenären inte kan.

 

Momsregler, återförsäljare fordon

Nya fordon
På försäljning av nya fordon inom landet läggs 25% moms på nettobeloppet. Räknat baklänges innebär detta att 20% moms ingår i bruttopriset. Full moms, alltså.

Begagnade fordon
Det finns inget momsundantag för begagnade fordon, som gör att bilar, motorcyklar, mm undantas från momsplikt. Begagnade fordon är sålunda en momspliktig vara, men med ett särskilt regelsystem. En fordons-handlare bör särskilt sätta sig in i vinstmarginal-beskattningsreglerna (VMB), reglerna om gemenskapsinterna förvärv (GIF) och de allmänna momsreglerna.

Moms skall betalas vid försäljning av begagnade fordon. Företaget kan välja mellan de allmänna momsreglerna eller vinstmarginalbeskattningsreglerna.

Begagnade fordon – vanliga momsbeskattningsregler.
Genom de allmänna momsreglerna tas 25% (20%) moms ut på försäljningsvarans fulla värde.

Begagnade fordon – vinstmarginalbeskattning (VMB).
Genom VMB-systemet beskattas varan momsmässigt genom att anse att moms ingår med 20% av vinstmarginalen, alltså skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman. Varan är unik, alltså vinstmarginalen beräknas på respektive motorcykel. Kvittning får inte ske mellan de enskilda bilarna, motorcyklarna mm. Vinsten gäller sålunda per unikt fordon. Reglerna om förenklad vinstmarginalbeskattning får inte användas.

Moms anses alltså ingå i vinstmarginalen (20%).

Vid inköp av begagnat fordon.
Konto 1465 – Lager av varor (VMB)- begagnade fordon

Inget avdrag får ske av ingående moms vid anskaffningen med användande av vinstmarginalbeskattning.

Vid försäljning av begagnat fordon.
Beskattningsunderlaget, d v s den momsskattepliktiga intäkten, vid användande av VMB utgörs av vinstmarginalen minus momsen på vinstmarginalen. Vid normal VMB får inte förlust vid försäljning av en viss vara kvittas mot vinst vid försäljning av en annan vara.

Konto 3210 – försäljning VMB – begagnade fordon

För beräkning av utgående moms under perioden omförs konto 3210 till konto 3211 eller 3212 beroende av om försäljningen är positiv eller negativ (ur VMB-hänseende). 20% moms ingår i vinstmarginalen.

Konto 2616 – utgående moms VMB 25%
Konto 3211 – försäljning positiv VMB moms 25%
Konto 3212 – försäljning negativ VMB moms 25%

Notera på fakturan att vinstmarginalbeskattning använts.

Vid försäljningstillfället omförs varan från lager (1465 lager varor VMB) till 4-kontot.

Konto 4211 – sålda varor positiv VMB 25%
Konto 4212 – sålda varor negativ VMB 25%

Vid försäljning av annan persons fordon, alltså ett förmedlingsuppdrag, ägs inte fordonet av återförsäljaren.  Vid försäljning av annan persons fordon erhålles provision. Moms debiteras, ingår i, denna provision.

A..

Konsult för strul i bokföringen?

Jag arbetar som ekonomikonsult, i korta och längre uppdrag.

Jag gillar särskilt struluppdragen, där bokföringen eller ekonomiavdelningen i något mått har havererat (eller bara trillat lite snett). Jag gillar ”städningen”, rutinbyggandet och riktning mot rätt.

Företag som av någon anledning ofta byter folk på ekonomiavdelningen drabbas ofta av luckor vilket i sig kan leda till brister i funktionen. Personalomsättningen kan t ex bero på personkemi, svårigheter i regelsystemen (t ex komplicerade och avvikande skatteregler) eller annat som ger personalen problem och onödig stress. Ja, det kan också bero på rena tillfälligheter, som familjens flytt till annan ort, graviditeter/föräldraledighet, sjukdom, nya arbetserbjudanden, mm.

Företag med hög personalomsättning på ekonomiavdelning är en plats där jag gärna kliver in, i syfte att ”städa”, bygga nytt och försöka lämna över en hållbar funktion till en kvalificerad kraft.

Känner du till – eller har du själv – ett företag som är i tillfälligt behov av en ekonomikonsult medan ni i lugn och ro rekryterar rätt kraft till företaget?

Hör i sådant fall av dig.

A..

 

Ps. Jag har förstås inte bara struluppdrag. Jag har kunder med fantastiskt fina bolag som leds av unika människor med underbar drivkraft i sitt företagande. Företagandet är en fröjd att se och vara i. 

Arv och testamenten

Det finns lagstiftning i Sverige som berättar om hur dina tillgångar, efter din bortgång, fördelas till dina arvingar. Lagen tar kanske inte helt hänsyn till din vilja. Du behöver i sådant fall tydligt, i ett skriftligt testamente, ge uttryck för hur du vill att dina tillgångar skall fördelas efter din bortgång.

Om du inte har arvingar, som t ex barn, barnbarn, syskon och föräldrar, och inte har upprättat ett testamente tillfaller alla dina tillgångar den statliga Allmänna Arvsfonden. Den som istället vill styra över vad som händer med sina tillgångar själv, så att någon som inte är arvsberättigad ska få del av tillgångarna, måste skriva det i ett testamente. Det kan t ex handla om en vän, släkting eller en förening.

Du kan välja att testamentera alla eller en del av dina tillgångar (efter avdrag för skulder), om du inte har bröstarvingar. Har du bröstarvingar kan du inte testamentera bort den minimidel dessa har rätt till genom lagstiftningen, men resten har du egen beslutanderätt över. Du kan då testamentera ett visst belopp eller en specifik tillgång, som t ex ett föremål, en fastighet eller värdepapper. Du har rätt att testamentera till vem, vilka eller vad du vill.

Undantaget är sålunda dina bröstarvingar rätt, d v s dina närmaste arvingar har rätt att begära sin laglott. Den kan inte testamenteras bort.

Bröstarvingar är avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, d v s barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ett barnbarn blir bröstarvinge i sin förälders ställe om föräldern dött.

Att skriva ett testamente är enda sättet att tala om hur du vill att dina tillgångar ska fördelas, vem eller vilka som skall få vad eller hur mycket. Det är bara du som kan se till att det blir så som du vill ha det. Ett tidigare skrivet testamente kan alltid ändras. Skriv då ett nytt och se till att det undertecknas och bevittnas enligt de regler som finns för detta.

För att undvika missförstånd är det viktigt att tydligt ange hur dina kvarvarande tillgångarna ska fördelas. Det är också viktigt att känna till och följa de regler som finns för att testamentet ska vara giltigt. Testamentet ska t ex upprättas skriftligt, vara daterat och undertecknat av den som testamenterar. Underskriften skall bevittnas av två personer, som inte skall vara nära släkt, vara tillräckligt gamla och inte ingår bland de som får ett arv enligt testamentet. Vittnena ska vara på plats när testamentet undertecknas och de ska också känna till att de bevittnar ett testamente, men det är inte nödvändigt att de känner till innehållet.

Glöm inte att alla arvtagare behöver kunna identifieras, även om det går många, många år sedan testamentets effekter blir verklighet. Se till att det är tydligt vem/vilka som är arvtagare, där deras namn, adress och personnummer/organisationsnummer är viktiga delparametrar.

Ett testamente kan du skriva själv, men du kan också ta hjälp av en jurist som är insatt i den typen av juridiska dokument. Låt oss veta om du behöver hjälp med detta, så lotsar vi dig vidare till en jurist i vår närhet som är särskilt kunnig i dessa frågor.

Läs mer i Ärvdabalken.

 

Bouppteckning

Glad sommar!

Dsc_9519 x porten Kungsan liten

Vi hoppas att ni har haft en fin midsommarhelg och att resten av sommaren blir fantastisk. Vi vet inte vad som väntar om hörnet eller bakom den stängda dörren, men jag tänker att det är fint att vara lite nyfiken.

Så, låt oss vara nyfikna i sommar. Låt oss öppna några nya dörrar och lära oss nya saker. Det är tid för äventyr nu!

Peppellipepp!

 

Skattekonto = ditt bankkonto hos Skatteverket

Visst har du koll på ditt skattekonto?

Alla transaktioner på ett skattekonto hos Skatteverket skall bokföras. Skattekontot kan betraktas som företagets bankkonto hos Skatteverket. Det är ett bankkonto med kredit för ett fåtal dagar, innebärande att negativa saldon skall regleras skyndsamt. Det kan inte jämföras med en checkkredit, alltså, men väl ett vanligt bankkonto. Det är inte negativt att pengar står kvar på kontot, eftersom det ger ränta (om än sparsamt). Räntan är skattefri.

Skattekontot i din bokföring återfinns normalt på konto 1630. På detta konto skall alla insättningar och uttag synas som har gjorts för det aktuella företaget. Insättningar syns som en debetpost på kontot i din bokföring, uttag eller en uppkommen skuld hos skatteverket syns som en kreditpost i din bokföring. Samtliga insättningar, uttag och ränteposter skall/bör bokföras i kronologisk ordning. Konto 1630 skall vara en spegel av ditt skattekonto hos Skatteverket.

Tag ut ett skattekontoutdrag från Skatteverket minst en gång per månad, för att stämma av och se att alla poster är bokförda. Använd utdraget som verifikation när du t ex bokför räntorna eller för övrigt gör en avstämning av att skattekontoutdraget överensstämmer med din bokföring.

Håll koll på ditt konto, helt enkelt. Bra koll är bra.

Säg till – om du behöver hjälp med detta och andra frågor som rör din bokföring, ditt bokslut, årsredovisning, deklaration eller i övrigt frågor som rör ordning och reda på din ekonomiavdelning.

 

Vackra siffror i strikt ordnade led.