Controller, internrevision, uppföljning, mm

Uppföljning, analyser, diskussion & förslag kring säkerställda & korrekta rutiner åtar vi oss gärna. Företagets väl beror av tydliga rutiner, uppföljning, diskussion om nuläge och framtid, mm. Vad är viktigt för att ert företag skall nå de höjder ni vill att det skall nå? Vi åtar oss gärna diskussioner om uppföljning, rutinbyggande och säkerställande av rutiner, mm. Uppföljning, kontroll, förbättringsvilja är – eller kan vara – viktiga ingredienser i företaget. Vi är gärna en del av detta.

Annonser

Kurs; Ekonomi för icke-ekonomer.

Balans- och resultaträkning – vad innebär dessa rapporter och hur hänger allt ihop? Vad skall jag titta efter och vad betyder de olika siffrorna och kolumnerna. Lär dig förstå ekonomirapporten för att kunna ifrågasätta plus och minus, vad utrymmet tillåter och för att kunna fatta kloka beslut.

Kurs 15/11 2014, kl 0930-1630. Korta gatan 9, Solna.

Anmälan här (länk till Studiefrämjandet).

Minnestexter ..

Minnestexter behöver ibland skrivas, fotografier samlas, dokumentation sammanställas. – Kanske för att man inte vill förlora minnet av den eller dem som gått. Vill du ha hjälp, så säg till! Jag skriver gärna minnestexter, samlar (& skannar) fotografier, mm för att kunna spara till sen.

Textexempel finns här.

Hör av dig – om du vill att bilder finns kvar och texter skrivs. Jag nås på mail; anette.grinde☺foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731

 

Minnestexter

 

Kassaregister – att ha eller inte ha?

Den som i närings­verksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betal­ning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister enligt 39 kap. 4 § skatte­förfarande­lagen (2011:1244), SFL. Enligt 39 kap. 5 § första stycket SFL finns flera undantag från denna dokumenta­tions­skyldighet. Enligt punkt 1 gäller undantag från kassa­register­kravet den som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Enligt 39 kap. 5 § andra stycket SFL ska vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfatt­ning det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Skatteverkets allmänna råd säger;

Med försäljning i obetydlig omfattning bör avses försäljning inklusive mervärdesskatt som för en period av tolv månader normalt uppgår till högst fyra pris­ba­sbelopp.

Med försäljning i obetydlig omfattning bör även avses för­säljning som sker i rena undantagsfall i ett företag och som är av liten omfattning i förhållande till före­tagets om­sätt­ning. Försälj­ning som sker fler än tolv dagar per år eller överstiger två pro­cent av före­tagets omsättning bör normalt inte anses utgöra för­sälj­ning i obetydlig omfattning.

Prisbasbeloppet för inkomstår 2014 uppgår till 44 400 kr

Läs mer här (hos Skatteverket om kassaregister).

Representation – avdragsgillt eller ej?

Representation är avdragsgill i ditt företag, inom vissa förutsättningar och ramar. Representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, t.ex. i anslutning till affärsförhandling.
Restaurangnota och anteckningar/dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit är viktig dokumentation (verifikation).

Avdragsgränserna är;

Lunch/middag/supé: 90 kronor + moms.
Andra måltidsutgifter: 60 kronor + moms.
Teaterbiljett/greenfeeavgift m.m.: 180 kronor + moms.

Det finns inget avdragsförbud för alkohol, men avdragsramen bör huvudsakligen avse mat, säger Skatteverket.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

När du anställer …

När du anställer någon har du t ex att begrunda kostnader för;

  • lön & sociala avgifter
  • semester & sociala avgifter
  • pensionskostnader & särskild löneskatt
  • försäkringar (t ex Fora, olycksfall, mm)
  • utbildningskostnader
  • friskvård/sjukvård
  • lön vid sjukdom (14 dgr)
  • avgifter till arbetsgivarorganisation, mm

Liksom kostnader för t ex;

  • lokal, kontorsutrustning, programvara, datorer, kontorsmaterial, mm

Därutöver behöver du t ex begrunda;

  • avtal kring anställning, anställningsvillkor, uppsägningsvillkor, arbetsmiljö, mm

Det mesta av detta ingår när du anlitar en redovisningskonsult från oss som ekonomiansvarig i ditt företag. Mer info här.

Traktamente – avdragsgillt & skattefritt

Traktamentet är avdragsgillt för företagaren och skattefritt för den anställde – när det håller sig inom givna ramar.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Läs mer om traktamenten här.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

 

Skattefria bär, svamp & kottar

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar (8 kap. 28 § IL). Det finns särskilda villkor, förstås. Läs mer i Skatteverkets vägledning

Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

Vackra siffror i strikt ordnade led.