Etikettarkiv: Controller

Branscher hos oss just nu…

Ja, det rör på sig hos oss. Branscherna och företagen kommer och går. Ibland stannar de länge och ibland hjälper vi till under en kortare period.

Branscher hos oss just nu är t ex;

 • fordon & verkstad
 • foto
 • text
 • byggnation & snickeri (ROT)
 • konsult (tjänster)

Tidigare branscher har t ex varit;

 • högskola
 • social verksamhet
 • tidningsutgivning
 • restauranger
 • klädbutiker
 • biståndsverksamhet
 • konsult (tjänster)
 • natur & friluftsliv, friluftsartiklar
 • mm

 

Controller, internrevision, uppföljning, mm

Uppföljning, analyser, diskussion & förslag kring säkerställda & korrekta rutiner åtar vi oss gärna. Företagets väl beror av tydliga rutiner, uppföljning, diskussion om nuläge och framtid, mm. Vad är viktigt för att ert företag skall nå de höjder ni vill att det skall nå? Vi åtar oss gärna diskussioner om uppföljning, rutinbyggande och säkerställande av rutiner, mm. Uppföljning, kontroll, förbättringsvilja är – eller kan vara – viktiga ingredienser i företaget. Vi är gärna en del av detta.

Kassaregister – att ha eller inte ha?

Den som i närings­verksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betal­ning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister enligt 39 kap. 4 § skatte­förfarande­lagen (2011:1244), SFL. Enligt 39 kap. 5 § första stycket SFL finns flera undantag från denna dokumenta­tions­skyldighet. Enligt punkt 1 gäller undantag från kassa­register­kravet den som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Enligt 39 kap. 5 § andra stycket SFL ska vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfatt­ning det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Skatteverkets allmänna råd säger;

Med försäljning i obetydlig omfattning bör avses försäljning inklusive mervärdesskatt som för en period av tolv månader normalt uppgår till högst fyra pris­ba­sbelopp.

Med försäljning i obetydlig omfattning bör även avses för­säljning som sker i rena undantagsfall i ett företag och som är av liten omfattning i förhållande till före­tagets om­sätt­ning. Försälj­ning som sker fler än tolv dagar per år eller överstiger två pro­cent av före­tagets omsättning bör normalt inte anses utgöra för­sälj­ning i obetydlig omfattning.

Prisbasbeloppet för inkomstår 2014 uppgår till 44 400 kr

Läs mer här (hos Skatteverket om kassaregister).